<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d466333641985419568\x26blogName\x3dBlow+bubbles+blow\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://imaginationsrun-wild.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://imaginationsrun-wild.blogspot.com/\x26vt\x3d-640336712003904103', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Monday, April 27, 2009
the fear. ; 20:49

bonjour!

i dont like lily allen
cos i think shes weird
but i cant help myself
but to hum to The Fear.

petang semalam saya termimpi
satu mimpi yang sungguh aneh.
saya sedang berduduk di sebuah tangga,
tangganya agak serupa dengan tangan yang
menuju ke Marina Square
cuma ia amat tinggi sekali

di sebelah saya ialah Amira,
ya, si makcik kedot itu,
tetapi bukan kami sahaja yang
berada di sana tetapi
empat lagi kawan kami
yang bukan begitu rapat
tetapi boleh tahan rapat juga ya.

kami sedang menghadapi
matahari terbenam
dan pada satu masa itu,
matahari sungguh silau
hingga saya tidak dapat buka pun
dua biji mata saya.
saya melindung mata saya
daripada cahaya matahari
tetapi cahayanya sungguh terang
hingga mata saya pedih dan
mula berair.
saya pun toleh kebelakang
untuk mendapat teduh dari
matahari tetapi cahayanya masih kuat
dalam semua yang berada di sana,
nampaknya cuma saya seorang
yang tidak boleh tahan dengan
cahayanya, masa pun lalu
dengan lambat yang saya tidak
boleh angkat.

selepas lama saya menahan
keperitannya, saya dapat membuka mata
saya semula

lalu, saya sedar dari tidur,
rupanya saya tidur FACING tingkap lah
dengan matahari yang terbenam!

dan saya rindu awak lah

and to YOU.
fuck you.
i dont need your respect
and you so dont deserve mine


ROCKⓢⓣⓐⓡ


Nursimah "Shimmy" Wahed
HAHAHAH can't believe i just typed my full name =.=
30May
NCC East
ex-Prs
TPian; FDMer
what more you need to know?

Old Time Rock and Roll - Bob Segar

Dates

Exams
i'll update soon here


all i hear, YADAYADAPeople who rock

CLICK! the PIC

feel the beat
and the drumroll
x x x